علی محمدی جمعه 4 اسفند 1396 12:50 بعد از ظهر نظرات ()


شارژ 4000+1000تومانی هرمی #همراه_اول سامانه ڪلاڪت
#سرویس_کلاکت
بتدا ارسـال 892442930
بـه307090

سـپس ارسـال ڪد فعالـسازی بـه307090

سـپس بـه ازای هـر سـه نفـر دعـوت بـرنده #4000هـزار میـشید(درجـابـدون هزیـنه) تا سقف200هزار تومان.... درصـورتی ڪه تـا 24سـاعت عضو سامانه بـمونید ویڪ حق اشـتراڪ400تومانی پرداخت ڪنید1000تومان دیـگه بـرنده میشـوید
 
دریـافت شـارژ۴بار؛ارسال 1000بـه307090

بدون هزینه

دیدن تعداد دعوت ارسال 300به307090

لغو با ارسال off به 307090

برای ثبت دعـوت 300 ارسـال ڪنید
بـدون هـزینه..ثبت درجـ